kàn chéng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.look upon as; regard/consider as; take somebody or something for

  • tā men bǎ wǒ kàn chéng shì jiā rén

   他们看成家人

   They treated me as one of their family.

  • tā bǎ zhěng jiàn shì kàn chéng yī gè wán xiào

   看成玩笑

   She saw the whole affair as a great joke.

Chinese words with pinyin kan cheng