lán qiú chǎng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.basketball court

  • biāo zhǔn lán qiú chǎng

   标准篮球场

   full-size basketball court

  • zài lán qiú chǎng shang chí chěng shì wǒ de kuài lè suǒ zài

   篮球场驰骋快乐

   Playing on the basketball court is my joy.

Word usage

 • "篮球场" is often matched with measure word "个".
  • 篮球场

   one basketball court