lán qiú sài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.basketball match

  • jí xìng jiē tóu lán qiú sài

   即兴街头篮球赛

   pickup game of basketball on the street

  • nǚ zǐ lán qiú sài

   女子篮球赛

   the women's basketball match

  • rú guǒ nǐ qù kàn lán qiú sài nà wǒ yě qù

   如果篮球赛

   If you go and watch the basketball match, so will I.