ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.blue (colour); blueness

  • tā shēn chuān yī tiáo àn lán sè qún zi

   穿蓝色裙子

   She wore a dark blue dress.

  • wǒ chuān le lán sè de xīn shàng yī

   穿蓝色上衣

   I had my new blue top on.

  • wǒ men dōu shēng huó zài zhè ge xiǎo xiǎo de lán sè xīng qiú shang

   我们生活这个蓝色星球

   We all live on this little blue planet.