láo yì jié hé
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slstrike a balance between work and rest

  • gǎo hǎo láo yì jié hé bù jǐn bù huì jiàng dī ér qiě yǒu zhù yú tí gāo jiào xué zhì liàng

   搞好劳逸结合不仅降低而且有助于提高教学质量

   If a proper balance is struck between work and rest, the quality of education will go up, not down.

  • rú guǒ bù láo yì jié hé de huà nǐ huì bèi lèi kuǎ de

   如果劳逸结合累垮

   You'll burn yourself out if you don't take a rest from work.