lè zài qí zhōng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • find pleasure in; happiness within

  • tā xiàng lái hěn shòu tóng xìng huān yíng duì cǐ tā lè zài qí zhōng

   向来同性欢迎乐在其中

   He has always been very popular with the same sex, and he enjoys it.

  • nǐ kě yǐ zhǎo dào zì jǐ de yī piàn yú lè tiān dì bìng lè zài qí zhōng

   可以找到自己娱乐天地乐在其中

   You are ready to find your own playground and have fun.