lěi sì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.archa plough-like farming tool used in ancient China

  • tā men guān chá tiān shí dì lì chuàng zhì fǔ jīn lěi sì

   他们观察天时地利创制耒耜

   They observe the timing and place, creating axes of"Lei Si".

  • wǒ zhèng zài xiū lǐ lěi sì wèi míng nián de gēng zhòng zuò hǎo zhǔn bèi

   修理耒耜明年耕种做好准备

   I am repairing the plough to get prepared for tilling next year.

 • 2

  n.archfarm implement in general