ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.conscience

  • tā bù huì ràng zhè jiàn shì gǎo de zì jǐ liáng xīn bù ān

   自己良心不安

   He won't let it trouble his conscience.

  • tā de liáng xīn shòu dào qiǎn zé

   良心受到谴责

   His conscience smote him.

  • píng liáng xīn wǒ men bù néng jù jué bāng zhù bié rén

   良心我们拒绝帮助别人

   We cannot in all conscience refuse to help.