liàng zǐ huà xué
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.quantum chemistry

    • tā shì liàng zǐ huà xué jì huà lǐng dǎo zhī yī

      量子化学计划领导

      He is one of the leaders of the quantum chemistry project.