liàng zǐ lì xué
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.quantum mechanics; quantum dynamics

  • liàng zǐ lì xué shì yán jiū yuán zǐ yùn dòng de yī mén xué kē

   量子力学研究原子运动学科

   Quantum mechanics is the study of the way atoms behave.

  • ài yīn sī tǎn wèi liàng zǐ lì xué de zǎo qī fā zhǎn zuò chū le zhòng yào de gòng xiàn

   爱因斯坦量子力学早期发展重要贡献

   Einstein contributed significantly to the early development of quantum mechanics.