luò huā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.shedding petals

  • yī chǎng chūn yǔ guò hòu dì shang quán shì luò huā

   春雨过后地上落花

   After a spring rain, the ground was full of falling flowers.

 • 2

  v.flowers fall

  • zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng luò huā shí jié yòu féng jūn

   江南风景落花时节

   That was nice scenery at Jiang Nan, met you again in blooming season.