luò rù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.drop-in

  • tā luò rù dí rén shǒu zhōng

   落入敌人

   He fell into the enemy's hands.

  • jiā ná dà luò rù yīng guó zhī shǒu

   加拿大落入英国

   Canada fell to the British.