ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.green

  • wǒ xǐ huan lǜ sè

   喜欢绿色

   I like green.

  • lǜ sè dài biǎo zhe shēng jī yù huó lì

   绿色代表生机活力

   Green represents vitality and vigor.

  • wǒ xiǎng mǎi yī jiàn lǜ sè de wài tào

   绿色外套

   I want to buy a green coat.

  • lǜ sè de xiǎo cǎo

   绿色小草

   green grass

 • 2

  adj.environment-friendly

  • lǜ sè gōng chéng

   绿色工程

   green project

Chinese words with pinyin lü se