mái qīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.bury young vegetation underground as a form of manure; bury green manure in soil

    • zhè xiē nèn lǜ de yè zi dōu shì yào yòng lái mái qīng de

      这些嫩绿叶子用来埋青

      These tender green leaves will be buried as manure.