mài lì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.do all one can; exert all one's strength; spare no effort; do one's very best

  • tā què shí mài lì de gàn fěn qiáng de gōng zuò

   确实卖力工作

   He really spared no effort at the job of painting the wall.

  • nǐ yào shì yǒu qī xiàn de huà wǒ gōng zuò gèng róng yì mài lì xiē

   期限工作容易卖力

   It's easier for me to work hard if you have a deadline.

Chinese words with pinyin mai li