mài nong fēng qíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • coquette

  • tā yǒu xiē mài nong fēng qíng

   有些卖弄风情

   She's a bit of a coquette.

  • nǐ de qián rèn kāi shǐ mài nong fēng qíng qiān wàn bié qǔ yuè tā men

   前任开始卖弄风情千万取悦他们

   An ex is flirting, do not entertain them please.