mài nong fēng sāo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slflirt and coquet; play coy tricks; play the coquette

  • tā zǒng shì mài nong fēng sāo

   总是卖弄风骚

   She is always coquettish.

  • nǐ bù yào qù zào yáo bā guà huò mài nong fēng sāo yǐ qǔ yuè tā rén

   造谣八卦卖弄风骚取悦他人

   You should not go to rumors, gossip or coquettish in order to please others.