mài wén wéi shēng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slmake a living by one's pen

    • zhè ge zuò jiā yǐ bèi qì yuán lái de yì shù biāo zhǔn xiàn zài zhǐ shì mài wén wéi shēng

      这个作家背弃原来艺术标准现在只是卖文为生

      The writer has sold out his artistic standards and now just writes for a living.