měi cì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.at every turn

  • měi cì dōu yào jiǎn chá jì suàn jié guǒ

   每次检查计算结果

   Check the calculation results every time.

  • wèi le bǎo xiǎn měi cì dōu yào zuò bèi fèn cí pán

   为了保险每次备份磁盘

   Always make a backup disk as an insurance policy.