mì kè luó ní xī yà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Micronesia (an island chain in the western Pacific)

    • mì kè luó ní xī yà de zǒng lǐng shì

      密克罗尼西亚总领事

      consul general for Micronesia