míng shēng hè hè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • of world renown

    • zhè wèi lǎo rén cóng shì míng shēng hè hè de wài jiāo shì yè

      老人从事名声赫赫外交事业

      The old man has had a distinguished career in the diplomatic service.