mǒ xiāng jīng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.cachalot; sperm whale

    • mǒ xiāng jīng hé jù xíng zhāng yú kě néng shì sǐ dí

      抹香鲸巨型章鱼可能死敌

      Sperm whales and giant squid may be mortal enemies.