nán nài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.hard to bear

  • nán nài de bù mián yè

   难耐

   a tormenting sleepless night

  • kù rè nán nài

   酷热难耐

   The heat was insufferable.

  • wǒ men zài nán nài de kù rè zhōng zǒu le duō yīng lǐ

   我们难耐酷热20英里

   We walked more than twenty miles in the blistering heat.