nèi shèng wài wáng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • a learning both sound in theory and practice

    • xuān yáng nèi shèng wài wáng zhī dào

      宣扬内圣外王

      preach a learning both sound in theory and practice