nǐ hǎo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • hello; how are you

  • nǐ hǎo wǒ hěn gāo xìng rèn shi nǐ

   你好高兴认识

   Hello. Nice to meet you.

  • nǐ hǎo tā hěn zhèng shì de shuō

   你好正式

   "How do you do?" she said formally.

  • hāi nǐ hǎo tā wēi xiào zhe shuō

   你好微笑

   "Oh, hello." he said, with a smile.