nián cheng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.the harvest of the year

  • nián cheng bù huài

   年成

   fairly good year

  • nián cheng hǎo

   年成

   bumper year

  • qù nián nián cheng hěn hǎo

   去年年成

   The harvest was good last year.

  • yīn tiān qì hán lěng jīn nián nián cheng bù hǎo

   天气寒冷今年年成

   Due to the cold weather, the growth of this year is not good.