nián xiàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.set term of years

  • zhè yī hé tong de nián xiàn shì wǔ nián

   合同年限

   The contract was for a fixed term of five years.

  • chǎn pǐn shǐ yòng nián xiàn

   产品使用年限

   service life of a product

  • zhí yè xué xiào xiū yè nián xiàn yǐ sān nián wéi yuán zé

   职业学校修业年限原则

   The term of study at vocational schools shall be limited in principle to three years.