pāi mǎ pì
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.metafawn on; flatter; play up to; soft-soap

  • tā bù xǐ huan pāi mǎ pì de rén

   喜欢拍马屁

   She doesn't like flatterers.

  • shuō pāi mǎ pì de huà

   拍马屁

   speak flattery words