páo zi
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.gown

  • pí páo zi

   袍子

   fur robe

  • tā bǎ biàn tiáo cáng zài páo zi de zhě zhòu li

   便条藏在袍子褶皱

   She hid the note in a fold in her robe.

  • tā chuān le yī jiàn bù tài hé shēn de páo zi

   穿合身袍子

   He wore a gown of improper size.

Word usage

 • "袍子" is often matched with measure word "件".
  • 袍子

   one robe