pī kāi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.rive; split (open)

  • bì xū bǎ zhè kuài mù tou pī kāi dāng zuò rán liào

   必须木头劈开当作燃料

   The wood must be split up for fuel.

  • xiāo fáng rén yuán yòng fǔ pī kāi mén yǐ biàn jìn rù nà dòng lóu

   消防人员劈开以便进入

   The firemen axed the door to enter the building.

  • wǒ men zhǐ hǎo zài guàn mù cóng zhōng pī kāi lìng wài yī tiáo lù

   我们只好灌木丛劈开另外

   We had to split another way through the bushes.