qí shǒu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.chess player

  • gāo míng de qí shǒu

   高明棋手

   a wise chess player

  • yī gè qí shǒu bì xū yǒu fēng fù de xiǎng xiàng lì bìng shàn yú qí sī miào xiǎng

   棋手必须丰富想象力善于奇思妙想

   A chess player must have a fertile imagination and rich sense of fantasy.

  • qí shǒu kàn zhe duì shǒu jué wàng de chǔ jìng ér zhān zhān zì xǐ

   棋手对手绝望处境沾沾自喜

   The chess player gloated over his opponent's hopeless position.