qiān zī bǎi tài
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slin different poses and with different expressions; in thousands of postures

  • shān fēng qiān zī bǎi tài měi bù shèng shōu

   山峰千姿百态美不胜收

   With a great variety of shapes and forms, the mountain peaks are fantastically beautiful.

  • qiān zī bǎi tài de zhí wù ào mì

   千姿百态植物奥秘

   different plant mystery in nature

  • qiān zī bǎi tài de yì shù biǎo xiàn xíng tài

   千姿百态艺术表现形态

   various artistic form