qián jìn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.advance; march; progress

  • wǒ men yào jì xù qián jìn

   我们继续前进

   We must forge ahead.

  • yī liè tǎn kè huǎn huǎn qián jìn

   坦克缓缓前进

   A line of tanks slowly advanced.

  • tā men zài dà xuě zhōng nán yǐ qián jìn

   他们大雪难以前进

   They made no progress in the heavy snow.

 • 2

  n.Qianjin