qián xíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.move on

  • jǐn guǎn tiān qì è liè dàn jìng zǒu yùn dòng yuán hái shi yǒng gǎn de jì xù qián xíng

   尽管天气恶劣竞走运动员还是勇敢继续前行

   The walkers soldiered on although the weather was terrible.

  • xiǎo chuán yáo huàng zhe qián xíng

   小船摇晃前行

   The boat lurched ahead.

Chinese words with pinyin qian xing