qián xī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.eve; evening of the previous day

  • shèng dàn qián xī

   圣诞前夕

   Christmas Eve

  • zhè shì xuǎn jǔ qián xī de yī chǎng tè bié biǎo yǎn

   选举前夕特别表演

   This is a special show before the election.

 • 2

  n.metathe moment before something is going to happen

  • fǎ guó dà gé mìng qián xī

   法国大革命前夕

   on the eve of the French Revolution

  • běi fá qián xī

   北伐前夕

   on the eve of the northern expedition