qiān xǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.move; migrate; metaptosis; change one's abode/residence

  • niǎo lèi yī bān cóng běi xiàng nán qiān xǐ

   鸟类一般迁徙

   Birds usually migrate from north to south.

  • yàn zi dōng tiān qiān xǐ dào nán fāng

   燕子冬天迁徙南方

   Swallows migrate south in winter.

  • hòu niǎo yǒu qiān xǐ de xí xìng

   候鸟迁徙习性

   Migratory birds have the habit of migrating.

Word usage

 • Note
  "徙" cannot be pronounced as "tú" and cannot be written as "徒".