qiǎng duàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.(in a match of football, basketball, etc.) steal; intercept and control the ball

  • gāi duì qiǎng duàn shí fēn jī jí zhàn jù le zhǔ dòng

   抢断十分积极占据主动

   The team gained the upperhand by pulling off a succession of interceptions.

  • tā jīng cháng qiǎng duàn qiú

   经常抢断

   He often intercepts the ball.

  • bù xìng de shì tā zài qiǎng duàn zhōng diū le qiú

   不幸抢断

   Unfortunately, he lost the ball in a tackle.