qiáo shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.bridge type

    • qiáo shì qǐ zhòng jī

      桥式起重机

      bridge crane