qiǎo shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.coincidence

  • tā zài tā mǔ qīn shēng rì nà tiān chū shēng zhēn shi qiǎo shì

   母亲生日出生真是巧事

   It is a coincidence that he was born on his mother's birthday.

  • tā men wèi le zhè jiàn qiǎo shì ér dà xiào

   他们为了巧事大笑

   They had a hearty laugh over the accident.

Chinese words with pinyin qiao shi