ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.dear; beloved; darling; cherished

  • nǐ yào wǒ bǎ zhè xiē fàng jìn nǐ de dài zi li ma qīn ài de

   这些放进袋子亲爱

   Shall I put these in your bag?

  • lái rèn shi yī xià wǒ zhè wèi qīn ài de péng you

   认识一下亲爱朋友

   I'd like you to meet a dear friend of mine.

  • wǒ qīn ài de gū niang nǐ cuò le

   亲爱姑娘

   My dear girl, you're wrong.

  • qīn ài de zǔ guó

   亲爱祖国

   one's beloved country