ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adv.personal; firsthand

  • zhè shì wǒ de qīn shēn jīng lì

   亲身经历

   This is my personal experience.

  • nǐ zhǐ yǒu qīn shēn jīng lì cái néng jiě shì qīng chu

   只有亲身经历才能解释清楚

   There's no way to explain it until you experience it.

  • wǒ bù néng cóng qīn shēn tǐ yàn lái píng lùn tā men

   不能亲身体验评论他们

   I cannot speak about them from first-hand experience.

  • qīn shēn jīng yàn

   亲身经验

   personal experience