gōng xíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fmlattend to personally; practice personally

  • gōng xíng jié yuē

   躬行节约

   personally practise thrift

  • jué zhī cǐ shì yào gōng xíng

   躬行

   You must know it and do it.

  • tā gōng xíng shí jì qǔ dé le xiǎn zhù de chéng jì

   躬行实际取得显著成绩

   He is practical and has made remarkable achievements.