qìng dà méi sù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.gentamicin

    • tā jiē shòu qìng dà méi sù hé shuǐ yáng suān yán zhì liáo fā shēng qīng dù tīng lì sǔn hài

      接受庆大霉素水杨酸盐治疗发生轻度听力损害

      He received gentamicin and salicylate showed minor hearing impairment.