ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.native

  • sù xìng

   one's disposition

  • sù zhì

   character

  • sù cái

   material

 • 2

  adv.usually; habitually

  • tā zài xíng zhèng fāng miàn sù bù shàng xīn

   行政方面上心

   He has no interest in administration.

  • wǒ xiū xi de shí hou sù bù huà zhuāng

   休息时候化妆

   I never wear makeup on my break.

  • qīng zàng gāo yuán sù yǒu shì jiè wū jǐ zhī chēng

   青藏高原世界屋脊

   The Qinghai-Xizang Plateau has long been known as the roof of the world.

 • 3

  n.vegetable

  • wǒ xǐ huan chī sù

   喜欢

   I like to be a vegetarian.

  • wǒ xiǎng hē sù tāng

   I'd like some vegetable soup.

  • wǒ jiān chí sù shí zhǔ yì

   坚持主义

   I'm a vegetarian.

  synonym
  antonym
 • 4

  adj.white; unbleached and undyed

  • sù juàn

   white silk

 • 5

  adj.plain; simple

  • sù jìng

   plain and neat

 • 6

  n.basic element

  • dú sù

   poison

  • yuán sù

   element

Words and phrases with 素

Similar-form characters to 素

Chinese Characters with pinyin

 • fast; speed
 • 宿
  pass/spend a night; long-standing
 • model; plastics
 • tell; complain
 • respectful; solemn