qiú chē
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.prison van; prisoners' van; black maria; paddy waggon

    • yā sòng fàn rén de qiú chē jīn tiān zhōng wǔ huì jīng guò dōng mén

      押送犯人囚车今天中午经过东门

      The prison car escorting the prisoners will pass through the east gate at noon today.