qiú shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.prison cell

  • zài jiǎn chá guo qiú shì zhī hòu nà rén fā xiàn chōu shuǐ mǎ tǒng lòu shuǐ

   检查囚室之后发现抽水马桶漏水

   After examining the cell, the man found that the toilet was leaking.

  • tā bèi bǔ hòu zài jǐng chá jú de qiú shì li guò le yī yè

   警察局囚室

   He spent the night in a police cell after his arrest.