qiú zhǎng guó
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.sheikhdom; emirate

  • tā duì qiú zhǎng guó jù yǒu yī dìng de yǐng xiǎng lì

   酋长国具有一定影响力

   He has a degree of influence over the emirate.

  • ā lā bó lián hé qiú zhǎng guó

   阿拉伯联合酋长国

   the United Arab Emirates