quán cháng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.full length; full span

  • nà bù diàn yǐng yǐ huī fù qí quán cháng

   电影恢复全长

   The film has been restored to its full length.

  • cǐ tiáo guǎn dào quán cháng wéi yīng chǐ

   管道全长20英尺

   The channel measures 20 feet from end to end.

Chinese words with pinyin quan chang