quán huá
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.sinter

    • zhè liǎng gè jiē duàn zài shuǐ tǐ wài mào yǔ quán huá duī jī dì mào shang jūn yǒu míng xiǎn de biǎo xiàn

      阶段水体外貌泉华堆积地貌明显表现

      These two phases perform absolutely in water exterior and sinter sedimentary physiognomy.