què shì
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • in fact

  • měi běn shēn què shì chōu xiàng de

   本身却是抽象

   In fact, beauty itself is abstract.

  • tā qí shí què shì xìng jià bǐ zuì gāo de xíng xiàng guǎng gào

   其实却是性价比形象广告

   In fact, it is most cost-effective image advertising.